W Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio działa Samorząd Uczniowski.
Prawo uczniów do tworzenia Samorządu Uczniowskiego gwarantuje Art.85 Ustawy  z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, zgodnie z którym wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
Samorząd ma wybrane  organy władzy:
przewodniczący szkoły – Zuzanna Jazy z VIII A
zastępca – Oliwia Stefanowska z VI A
sekretarz – Mateusz Kamiński z VII A
skarbnik – Aleksandra Nowak z VIII B
Rzecznik Praw Ucznia – Zuzanna Markowska z VIII A

Samorząd Uczniowski jest bardzo ważnym organem w naszej szkole –  nie tylko reprezentuje uczniów, ale również rozwiązuje ich problemy, uczestniczy w życiu szkoły – organizuje lub współorganizuje liczne akcje charytatywne, imprezy, wydarzenia, m.in. Dominiki, Świąteczną Paczkę, pożegnanie absolwentów i inne.
Wierzymy w naszą misję, w misję szkoły salezjańskiej, w naukę Księdza Bosko i podążamy jego śladami miłości i rozumienia wychowanków.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W LUBINIE 2018/2019

 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców Szkoły w realizacji celów wychowawczych.
 2. Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniowskich.
 3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania w zespole szkolnym oraz ze środowiskiem lokalnym.
 4. Przyjmowanie współodpowiedzialności za organizację życia w grupie.
 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i warunków do społecznej aktywności.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wykonywania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Przedstawianie dyrekcji Szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem, nauczycielami oraz wychowawcami w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki, pomocy materialnej oraz współżycia społecznego.
 4. Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska.
 5. Troska o mienie szkoły.
 6. Organizowanie koleżeńskiej pomocy w nauce.
 7. Zapobieganie konfliktom między uczniami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły, współudział w ich rozwiązywaniu.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 9. Troska o dobre imię szkoły. Dbanie o mienie i wyposażenie szkolne.

 Plan pracy SU może ulegać w danym roku modyfikacjom ze względu na bieżące potrzeby.

DZIAŁANIE oraz FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1. Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydium Samorządu Uczniowskiego – zapoznanie społeczności uczniowskiej z regulaminem wyborów, zachęcenie uczniów do aktywnego udziału i przeprowadzeniu kampanii wyborczej wrzesień 2018 opiekunowie SU*

(opiekun SU uczniów Szkoły Podstawowej  – budynek szkoły przy ul. Sowiej oraz opiekun SU uczniów oddziałów gimnazjalnych – budynek szkoły przy ul. Jana Pawła II)

2. Spotkanie przedstawicieli SU, Wybory Zarządu SU, wyznaczenie kierunków działań SU, wyznaczenie zadań dla osób pełniących poszczególne funkcje, wybór opiekuna/opiekunów SU wrzesień 2018 opiekunowie SU
2. Przedstawienie Radzie Rodziców Szkoły oraz społeczności uczniowskiej Zarządu SU wrzesień 2018 opiekunowie/przewodniczący SU* (przewodniczący SU uczniów Szkoły Podstawowej  – budynek szkoły prz ul. Sowiej oraz przewodniczący SU uczniów oddziałów gimnazjalnych – budynek szkoły przy ul. Jana Pawła II)
3. Udział w organizacji Festynu Rodzinnego, spotkanie SU, ustalenie wspólnych działań i przebiegu imprezy, spotkanie z Dyrektorem Szkoły oraz przedstawicielami Rady Rodziców wrzesień 2018 opiekunowie SU, sekretarz SU, przewodniczący SU
4. Wydanie gazetki szkolnej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego (redagowanie gazetki w ciągu roku szkolnego) wrzesień 2018, na bieżąco, nie rzadziej niż raz w miesiącu grupa redakcyjna SU, opiekunowie SU
5. Organizacja wyborów Mistera Szkoły, złożenie życzeń chłopcom – uczniom naszej szkoły wrzesień 2018 opiekun SU, przewodniczący SU
6. Ustalenie i uchwalenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny, spotkanie Zarządu SU wrzesień 2018 opiekunowie SU, Zarząd SU
7. Uzyskanie zgody Dyrektora Szkoły na przywrócenie przywilejów uczniowskich na bieżący rok szkolny – „szczęśliwy numerek”, „dzień kolorowy”, przerwy taneczne wrzesień 2018 przewodniczący SU
8. Udział w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, przygotowanie życzeń dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły październik 2018 opiekunowie SU, Zarząd SU, chętni uczniowie
9. Rozpoznanie potrzeb dotyczących organizacji działań charytatywnych SU – kontynuowanie  współpracy z placówką „Skarbek” w Polkowicach, organizacja zbiórki rzeczy, zabawek, środków higienicznych itd. według potrzeb placówki październik 2018 – czerwiec 2019 opiekunowie SU, Zarząd SU, chętni uczniowie, pedagog szkolny
10. Przygotowanie gazetki SU z aktualnościami szkoły, ciekawymi artykułami prasowymi, twórczością uczniów co najmniej raz w miesiącu od października do czerwca grupy redakcyjne gazetek SU przy współpracy z chętnymi uczniami i opiekunem SU
11. Pamięć o zmarłych – zorganizowanie wyjścia na cmentarz, sprzątanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy listopad 2018 członkowie SU, p. P. Wawrzynowicz, P. Magdalena Zaryczańska
12. Przygotowanie życzeń imieninowych dla Księdza Dyrektora oraz Dyrektora Wspólnoty z okazji imienin listopad 2018 Zarząd SU
13. Przygotowanie Wieczoru Andrzejkowego – dyskoteka lub inna forma imprezy listopad 2018 Zarząd SU
14. Spotkania z ciekawymi ludźmi – przygotowanie propozycji spotkań, udział w Kociołkach Kultury Na bieżąco Zarząd SU, opiekunowie SU, Ksiądz Dyrektor
15. Zorganizowanie przez samorządy klasowe „Mikołajek”. Dzień św. Mikołaja  w szkole – organizacja  obchodzenia tego dnia. Przygotowanie drobnych upominków i świątecznych życzeń dla całej społeczności szkoły. grudzień 2018 zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
16. Włączenie się w akcje „Świąteczna paczka” – zbiórka pieniędzy oraz niezbędnych rzeczy dla osób potrzebujących z lokalnego środowiska szkolnego/parafialnego Listopad-grudzień 2018 zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
17. Udział w wyjazdach, wyjściach związanych z działalnością SU szkół katolickich oraz lokalnych Na bieżąco, zgodnie z zaproszeniami zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
18.. Włączenie się w przygotowanie „Jasełek”. Przygotowanie wigilii klasowych przez samorządy klasowe. grudzień 2018 zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
19. Złożenie sprawozdania (sprawozdań)  z działalności SU za I semestr. styczeń 2019 opiekunowie SU
20.  Mini-poczta walentynkowa – 14 luty -doręczenie adresatom kartek luty 2019 Zarząd SU
21. Przygotowanie życzeń, prezentacji multimedialnej z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich kobiet – nauczycielek i pracowników szkoły oraz koleżanek marzec 2019 chętni uczniowie, samorządy klasowe, Zarząd SU
22. Włączenie się w organizację Dni Otwartych – dekorowanie sal lekcyjnych oraz szkoły, przedstawienie szkoły gościom marzec 2019 Zarząd SU, opiekunowie SU
23. Organizacja Dnia Wiosny – Dzień Samorządności 21 marca 2018 lub inny wyznaczony przez Dyrekcję dzień Zarząd SU, opiekunowie SU,
24. Przygotowanie świątecznych wielkanocnych życzeń dla społeczności uczniowskiej oraz nauczycieli i pracowników szkoły kwiecień 2019 Zarząd SU
25. Przygotowanie „Gali Dominików” – obchody Dnia Patrona Szkoły kwiecień – maj 2019 Zarząd SU, chętni uczniowie, opiekunowie SU
26. Udział w obchodach Dnia Matki i Ojca maj 2019 Zarząd SU, chętni uczniowie, opiekunowie SU, samorządy klasowe
27. Współorganizacja Dnia Dziecka – przygotowanie propozycji programu imprezy oraz udział. czerwiec 2019 Zarząd SU, chętni uczniowie, nauczyciele wychowania fizycznego
29. Przygotowanie pożegnania klas III – program artystyczny, wręczanie upominków czerwiec 2019 Zarząd SU, chętni uczniowie, opiekun SU oddziałów gimnazjalnych
30. Spotkanie SU w celu podsumowania pracy w roku szkolnym 2017/2018, przygotowanie sprawozdania (sprawozdań) z działalności SU za II semestr 2017/2018 roku szkolnego czerwiec 2019 Zarząd SU, opiekunowie SU

 

Opiekunowie SU: p. Danuta Stefanowska i p. Marta Turyk.