Obiady

Główne ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej prowadzonej przy współpracy z JGT Polska, ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin:

   1. Stołówka szkolna jest zorganizowanym przez szkołę miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych w szkole przez JGT Polska.
   2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie, których rodzic w danym roku szkolnym podpisał umowę o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej i w księgowości.
   3. Umowę podpisuje się na czas określony do dnia zakończenia roku szkolnego.
   4. Cena za obiad z deserem wynosi 9,50 zł brutto.
   5. Zabrania się korzystania z obiadów w krótkich okresach czasowych, bądź w pojedynczych dniach.
   6. Wszyscy korzystający z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat na indywidualny numer konta.
   7. Opłaty za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca. 
   8. Wysokość opłaty i termin ich dokonania za konkretny miesiąc, widoczny jest po zalogowaniu się do systemu obsługującego rozliczanie obiadów w ostatnim dniu miesiąca. Nie opłacenie obiadów w wyznaczonym terminie, skutkować będzie zawieszeniem w wydawaniu obiadów.
   9. Uczeń jest uprawniony do korzystania z obiadów od dnia zawartego w umowie – podpisanej przez rodzica.
   10. Rodzice mogą zgłosić nieobecność dziecka w formie: poprzez aplikacje na stronie https://salezjanie.obiado.pl, dowolną ilość dni i modyfikować okres lub poprzez wysyłanie SMS na numer 4301  (numer bezpłatny) z numeru telefonu rodzica widniejącego w systemie, wyłącznie w formie OBIAD-NIE (pisane łącznie). W przypadku jeśli Rodzic ma więcej niż jedno dziecko należy dopisać imię dziecka np.: OBIAD-NIE Ania. WAŻNE: Zgłoszenie nieobecności (nb) w danym dniu jest do godz. 7:45. Po tej godzinie jest brak możliwości zaznaczenia nieobecności (nb) w dniu bieżącym.
   11. W wypadku zmiany numeru telefonu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie zmiany w księgowości szkoły.W przypadku prawidłowo zgłoszonej nieobecności w szkole uprawnionego, w danym dniu, odliczeniu podlega dzienna opłata za posiłek.
   12. W przypadku przedłużenia nieobecności dziecka na rodzicach ciąży obowiązek zgłoszenia nieobecności zgodnie z pkt. 10. Przedłużenie nieobecności dziecka nie następuje Brak informacji powoduje przygotowanie posiłku w następnych dniach.
   13. Opłata za niewykorzystane obiady – poprawnie zgłoszone zgodnie z pkt. 10, odliczane są w danym miesiącu automatycznie w dniu zgłoszenia. Informacje o kwocie opłat za obiady można uzyskać logując się do systemu bądź w księgowości szkoły.
   14. W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności.
   15. Rozwiązanie umowy następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej złożonej w księgowości szkoły. W okresie wypowiedzenia nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności dziecka na okres dłuższy niż 5 dni roboczych.
   16. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.
   17. Rodzic zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej (zał. 1) do niniejszej umowy oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń w Szkole.
   18. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie przez Salezjańską Szkołę Podstawową im. św. Dominika Savio w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.

Wejście na aplikację: https://salezjanie.obiado.pl