MAŁY RATOWNIK

Program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Zadaniem programu jest uświadamianie dzieciom o grożących niebezpieczeństwach i uwrażliwianie ich na dbałość o swoje zdrowie.
CELE PROJEKTU:
– zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce oraz kształtowania postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym,
– kształcenie odpowiednich postaw społeczno – moralnych uczniów wobec sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych.