RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Lubinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy uczniów, ich rodziców oraz pracowników Szkoły o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych jest Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie, ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin, adres e-mail: sekretariat@salsp.pl, tel. 76 7210460, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły ks. Tomasza Rutkowskiego
2. Inspektorem ochrony danych jest Adam Gazda, e-mail: IODwroc@salezjanie.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO).

4. Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) 4) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Informacja o monitoringu szkolnym

 1. Dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie uprzejmie informuje, że Szkoła prowadzi całodobowy monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 2. Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 76 7210460 lub drogą elektroniczną: sekretariat@salsp.pl.
 3. Podstawa prawna: art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).