Informacje o szkole

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio powstała w wyniku przekształcenia Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Dominika Savio, które prowadziło swoją działalność od 2000 roku.

Organem prowadzącym szkołę jest Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego Prowincji św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu. Szkoła jest jedyną salezjańską szkołą podstawową w diecezji legnickiej i jedyną katolicką szkołą podstawową w powiecie lubińskim. Szkoła posiada status szkoły publicznej. Szkoła posiada własny program wychowawczy oparty o podstawy wiary i etyki katolickiej oraz uwzględniający zasady systemu wychowawczego św. Jana Bosko. W szkole priorytetem jest wychowanie, które dokonuje się to w klimacie rodzinnym: w duchu radości i bliskich więzi łączących nauczycieli i innych pracowników szkoły z uczniami. Szkoła jest ogólnodostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice pragną w niej kształcić swoje dzieci i akceptują jej charakter oraz przepisy prawa wewnątrzszkolnego.

Szkoła Podstawowa:
– zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
– proponuje naukę w oddziałach z rozszerzonym programem nauczania języków obcych i matematyki,
– zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in.: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, grupa teatralna, wolontariat, zespół muzyczny, szkolna grupa Prolife,
– posiada dobre warunki lokalowe: halę gimnastyczną, wyposażone w sprzęt multimedialny sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną.

Codziennie cała społeczność szkolna gromadzi się na porannym apelu, którego stałymi elementami są: modlitwy poranne oraz słówko formacyjne wygłaszane przez księży i katechetów. Uczniowie mają możliwość włączenia się do grup formacyjnych w parafii, uczestniczenia w rekolekcjach, pielgrzymkach, spotkaniach. W każdym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele biorą udział w wyjazdowych trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych.

W szkole, oprócz troski o nauczanie i wychowanie, proponujemy młodzieży różne formy aktywnego spędzania czasu. Są to przede wszystkim wycieczki i wyjazdy w okresie wolnym od zajęć: półkolonie letnie i zimowe, zimowisko w czasie ferii zimowych, obozy letnie w czasie wakacji. Dla nowo przyjętych uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego organizujemy obóz integracyjny w góry razem z nauczycielami.

Szkoła aktywnie doskonali organizacje nauczania i wspiera procesy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. Dba również o gromadzone dane osobowych uczniów, rodziców i innych osób uczestniczących w życiu szkoły.

Liczba uczniów: 384
Liczba nauczycieli: 42
Liczba pracowników administracji i obsługi: 9