Innowacja pedagogiczna

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

  1. „Dzieciaki – Kuchciaki”

– czas trwania: wrzesień 2023 – czerwiec 2026,
– innowacja realizowana przez panią Krzysztofę Malinowską w klasie 1a-3a,
– cele: zainteresowanie uczniów przyrządzaniem prostych posiłków, jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która z czasem może przerodzić się w interesujące hobby, wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania się jako formy przeciwdziałania otyłości, zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

  1. OK zeszyt – sposoby na opanowanie matematyki

– czas trwania: wrzesień 2021 – czerwiec 2024,
–  innowacja realizowana przez panią Agnieszkę Szwed w klasie – 4a, 4b, 5a, 5b,
– cele: wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowania działań, wykształcenie w uczniach odpowiedzialności za proces uczenia się, wykorzystywanie informacji zwrotnych do planowania pracy i kreowania postępów w nauce, aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań, rozwijanie umiejętności współdziałania, samooceny i oceny koleżeńskiej, korzystanie z wiedzy i umiejętności innych, formułowanie refleksji związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

  1. Sketchnoting na lekcji historii

czas trwania: wrzesień 2023 – czerwiec 2024,
– innowacja realizowana przez panią Monikę Piosik w klasach IV – VIII,

– cele: wykorzystanie myślenia wizualnego w codziennej pracy, wzrost zaangażowania uczniów w trakcie zajęć, wzrost efektywności nauczania, pobudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej oraz odpowiedzialności za proces nauki, zapoznanie uczniów z różnymi metodami i formami pracy podczas zajęć,

4.  Ambasador Kultury

 

czas trwania: wrzesień 2023 – czerwiec 2024,
– innowacja realizowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III,

– cele: kształtowanie ważnych cech osobowości ucznia, tj. punktualność, odpowiedzialność, uczciwość, kultura osobista, przestrzeganie obowiązujących norm i zasad społecznych, wskazanie uczniom pozytywnych wzorów zachowań, zachęcanie uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań

  1. Przyłapani na dobrym zachowaniu

czas trwania: wrzesień 2023 – czerwiec 2024,
– innowacja realizowana przez panią Annę Machaczkę w klasie 3b,

-cele: uczenie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, ocenianie postępowania swojego i innych z wyeksponowaniem pozytywnych cech charakteru, uświadamianie, że negatywne zachowania nie są społecznie akceptowane, wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych, rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych z jednoczesnym aktywizowaniem do niesienia pomocy w konkretnych sytuacjach, zapoznanie z wyrażeniem „dobre uczynki” i zachęcanie do ich czynienia, odnoszenie się do dzieci i dorosłych z uczuciem miłości, troskliwości, opiekuńczości, życzliwości, serdeczności, szacunku, poszanowania ich godności, wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną,

 

  1. „Igła z nitką tańcowała – różne rzeczy tworzyła”

czas trwania: wrzesień 2023 – czerwiec 2024,
– innowacja realizowana przez panią Monikę Pieniacką w grupach świetlicowych ,

-cele: rozbudzanie kreatywności u dzieci, rozwój manualny- budowanie własnej wartości, pewności siebie i  wiary we własne siły, uczenie dzieci działania wielozadaniowego, skupienia i uwagi, nauka organizacji czasu i rozplanowania pracy, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich,  nauka poprzez zabawę i radość, połączenie zajęć artystycznych i rękodzielniczych,  rozwijanie myślenia logicznego i przestrzennego, satysfakcja dziecka z tworzenia własnych projektów, dziecko potrafi dobierać barwy,

  1. „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?”

czas trwania: wrzesień 2023 – czerwiec 2024,
– innowacja realizowana przez panią Gabriele – Koleśniak – Gitler w klasie II a,

-cele: kształtowanie ciekawości poznawczej, zdobywanie nowej wiedzy, wyciąganie wniosków z obserwacji i eksperymentów, wzbogacenie podstawy programowej o różnorodną wiedzę,