Innowacja pedagogiczna

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

  1. „Dzieciaki – Kuchciaki”

– czas trwania: wrzesień 2020 – czerwiec 2023,
– innowacja realizowana przez panią Krzysztofę Malinowską w klasie 1a-3a,
– cele: zainteresowanie uczniów przyrządzaniem prostych posiłków, jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która z czasem może przerodzić się w interesujące hobby, wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania się jako formy przeciwdziałania otyłości, zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

  1. Zeszyt – sposoby na opanowanie matematyki

– czas trwania: wrzesień 2022 – czerwiec 2023,
–  innowacja realizowana przez panią Agnieszkę Szwed w klasie – 4a, 4b, 7a, 7b,
– cele: wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowania działań, wykształcenie w uczniach odpowiedzialności za proces uczenia się, wykorzystywanie informacji zwrotnych do planowania pracy i kreowania postępów w nauce, aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań, rozwijanie umiejętności współdziałania, samooceny i oceny koleżeńskiej, korzystanie z wiedzy i umiejętności innych, formułowanie refleksji związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

  1. Kody QR na lekcjach historii

czas trwania: wrzesień 2022 – czerwiec 2023,
– innowacja realizowana przez panią Monikę Piosik w klasach IV – VIII,

– cele: wzrost zaangażowania uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, wzrost efektywności nauczania, mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, zwiększenie motywacji i przyjemności z uczenia się,  pobudzanie ciekawości poznawczej uczniów, zapoznanie uczniów z różnymi metodami i formami pracy podczas zajęć, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności przetwarzania i selekcjonowania informacji,  kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej oraz odpowiedzialności za proces nauki, rozwijanie umiejętności pracy w grupach,  rozwijanie umiejętności mądrego i skutecznego korzystania z Internetu i aplikacji edukacyjnych,

  1.  Reading is your power

czas trwania: październik 2022 – czerwiec 2023,
– innowacja realizowana przez panią Karolinę Kowalską w klasach VIII,

– cele: wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego, rozbudzenie pasji do nauki języka obcego, poszerzanie zakresu słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym, rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji, poprawa wymowy z uwzględnieniem intonacji i akcentu,   kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia,  promowanie czytelnictwa,

  1. Przyłapani na dobrym zachowaniu

czas trwania: wrzesień 2022 – czerwiec 2023,
– innowacja realizowana przez panią Annę Machaczkę w klasie 2b,

-cele: uczenie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, ocenianie postępowania swojego i innych z wyeksponowaniem pozytywnych cech charakteru, uświadamianie, że negatywne zachowania nie są społecznie akceptowane, wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych, rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych z jednoczesnym aktywizowaniem do niesienia pomocy w konkretnych sytuacjach, zapoznanie z wyrażeniem „dobre uczynki” i zachęcanie do ich czynienia, odnoszenie się do dzieci i dorosłych z uczuciem miłości, troskliwości, opiekuńczości, życzliwości, serdeczności, szacunku, poszanowania ich godności, wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną,