Zmiana zasad rekrutacji – 16.03.2020 r.

W związku z obecną sytuacją zarządzam zmiany w regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 i ustalam, co następuje:
1. Nie obowiązują zapisy zawarte w regulaminie rekrutacji dotyczące punktacji.
2. Nie odbędą się zaplanowane spotkania dzieci z zespołem nauczycieli.
3. Nie odbędą się zaplanowane rozmowy indywidualne rodziców z Dyrektorem szkoły.
4. Rozmowa indywidualna rodziców z Dyrektorem szkoły zostaje zastąpiona dodatkowym dokumentem, który należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@salsp.pl (należy przesłać do 23 marca br.)
5. Treść powyższego dokumentu (napisane własnoręcznie pismo np. Wordzie):
a) imię i nazwisko dziecka,
b) odpowiedzi na postawione pytania (rozszerzenie pytań zawartych w kwestionariuszu):
– Dlaczego zdecydowali się Państwo na naszą szkołę?
– Jakie znaczenie ma dla Państwa to, że szkoła ma charakter katolicki?
– Jak Państwa zdaniem dziecko jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej?
– Jak Państwa zdaniem dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej?
– Jak Państwa dziecko lubi spędzać czas wolny?
6. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły:
a) dokona analizy złożonych dokumentów,
b) ustali wynik postępowania rekrutacyjnego,
c) poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych w dn. 26 marca br.
7. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przekazana rodzicom telefonicznie.

ks.Marcin Kozyra SDB
dyrektor