Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna, p. Radosława Kotwin, zajmuje się organizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami objętymi obowiązkiem szkolnym.

1. Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane są w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w budynku Salezjańskiej Szkole Podstawowej.
2. Pielęgniarka szkolna świadczy usługi profilaktyczne:

 • poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00
 • środa w godz. 12.00 – 15.00
 • piątek w godz. 8.00 – 11.00

3. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretację testów przesiewowych
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych w szkole;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
 • w porozumieniu z dyrektorem szkoły i na podstawie zgody rodziców przeprowadzenie kontroli czystości wśród uczniów;
 • kontrolę wyposażenia apteczek szkolnych;
 • pogadanki dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

4. Pielęgniarka szkolna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarzem dentystą;
 • pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarką środowiskowo-rodzinną);
 • rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia;
 • dyrektorem szkoły;
 • radą pedagogiczną;
 • sekretarzem szkoły;
 • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.