Samorząd Uczniowski

W Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio działa Samorząd Uczniowski. Prawo uczniów do tworzenia Samorządu Uczniowskiego gwarantuje Art.85 Ustawy  z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, zgodnie z którym wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.

Nasz Samorząd funkcjonuje w dwóch budynkach szkolnych, ma wybrane  organy władzy: w budynku przy ul. Jana Pawła II Przewodniczącym szkoły jest Marcel Domnik z klasy III C, zastępcą  Jakub Wiśniewski (III C), sekretarzem – Aleksandra Kotwica (II A), skarbnikiem – Weronika Demiańczuk. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni Klaudia Drobot (III B). W budynku przy ul. Sowiej pracom SU przewodniczy Oleksandra Karamon z klasy VII B, jej zastępcą jest Angelika Muszyńska (VII B), funkcję skarbnika pełni Hanna Zaorska (VII A), zaś sekretarzem jest Klaudia Rus (VII B). Opiekunami SU  są p. Karolina Kowalska (budynek przy ul. Sowiej) i p. Wiktoria Zalińśka (budynek przy ul. Jana Pawła II).

Samorząd Uczniowski jest bardzo ważnym organem w naszej szkole –  nie tylko reprezentuje uczniów, ale również rozwiązuje ich problemy, uczestniczy w życiu szkoły – organizuje lub współorganizuje liczne akcje charytatywne, imprezy, wydarzenia, m.in. Dominiki, Świąteczną Paczkę, pożegnanie absolwentów i inne.

Wierzymy w naszą misję, w misję szkoły salezjańskiej, w naukę Księdza Bosko i podążamy jego śladami miłości i rozumienia wychowanków.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W LUBINIE 2017/2018

 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców Szkoły w realizacji celów wychowawczych.
 2. Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniowskich.

     3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania w zespole szkolnym oraz ze środowiskiem 

         lokalnym.

 1. Przyjmowanie współodpowiedzialności za organizację życia w grupie.
 1. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i warunków do społecznej aktywności.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wykonywania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.
 1. Przedstawianie dyrekcji Szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 1. Współdziałanie z Dyrektorem, nauczycielami oraz wychowawcami w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki, pomocy materialnej oraz współżycia społecznego.
 2. Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska.
 3. Troska o mienie szkoły.
 4. Organizowanie koleżeńskiej pomocy w nauce.
 5. Zapobieganie konfliktom między uczniami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły, współudział w ich rozwiązywaniu.
 6. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 7. Troska o dobre imię szkoły. Dbanie o mienie i wyposażenie szkolne.

 

Plan pracy SU może ulegać w danym roku modyfikacjom ze względu na bieżące potrzeby.

DZIAŁANIE oraz FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1. Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydium Samorządu Uczniowskiego – zapoznanie społeczności uczniowskiej z regulaminem wyborów, zachęcenie uczniów do aktywnego udziału i przeprowadzeniu kampanii wyborczej wrzesień 2017 opiekunowie SU*

(opiekun SU uczniów Szkoły Podstawowej  – budynek szkoły przy ul. Sowiej oraz opiekun SU uczniów oddziałów gimnazjalnych – budynek szkoły przy ul. Jana Pawła II)

2. Spotkanie przedstawicieli SU, Wybory Zarządu SU, wyznaczenie kierunków działań SU, 

wyznaczenie zadań dla osób pełniących poszczególne funkcje, wybór opiekuna/opiekunów SU

wrzesień 2017 opiekunowie SU
2. Przedstawienie Radzie Rodziców Szkoły oraz społeczności uczniowskiej Zarządu SU wrzesień 2017 opiekunowie/przewodniczący SU* (przewodniczący SU uczniów Szkoły Podstawowej  – budynek szkoły prz ul. Sowiej oraz przewodniczący SU uczniów oddziałów gimnazjalnych – budynek szkoły przy ul. Jana Pawła II)
3. Udział w organizacji Festynu Rodzinnego, spotkanie SU, ustalenie wspólnych działań i przebiegu imprezy, spotkanie z Dyrektorem Szkoły oraz przedstawicielami Rady Rodziców wrzesień 2017 opiekunowie SU, sekretarz SU, przewodniczący SU
4. Wydanie gazetki szkolnej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego (redagowanie gazetki w ciągu roku szkolnego) sierpień/wrzesień 2017, na bieżąco, nie rzadziej niż raz w miesiącu grupa redakcyjna SU, opiekunowie SU
5. Organizacja wyborów Mistera Szkoły,

złożenie życzeń chłopcom – uczniom naszej szkoły

wrzesień 2017 opiekun SU, przewodniczący SU
6. Ustalenie i uchwalenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny, spotkanie Zarządu SU wrzesień 2017 opiekunowie SU, Zarząd SU
7. Uzyskanie zgody Dyrektora Szkoły na przywrócenie przywilejów uczniowskich na bieżący rok szkolny – „szczęśliwy numerek”, „dzień kolorowy”, przerwy taneczne wrzesień 2017 przewodniczący SU
8. Udział w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, przygotowanie życzeń dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły październik 2017 opiekunowie SU, Zarząd SU, chętni uczniowie
9. Rozpoznanie potrzeb dotyczących organizacji działań charytatywnych SU – kontynuowanie  współpracy z placówką „Skarbek” w Polkowicach, organizacja zbiórki rzeczy, zabawek, środków higienicznych itd. według potrzeb placówki październik 2017 – czerwiec 2018 opiekunowie SU, Zarząd SU, chętni uczniowie, pedagog szkolny
10. Przygotowanie gazetki SU z aktualnościami szkoły, ciekawymi artykułami prasowymi, twórczością uczniów co najmniej raz w miesiącu od października do czerwca grupy redakcyjne gazetek SU przy współpracy z chętnymi uczniami i opiekunem SU
11. Pamięć o zmarłych – zorganizowanie wyjścia na cmentarz, sprzątanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy listopad 2017 członkowie SU, p. P. Wawrzynowicz, P. Magdalena Zaryczańska
12. Przygotowanie życzeń imieninowych dla Księdza Dyrektora oraz Dyrektora Wspólnoty z okazji imienin listopad 2017 Zarząd SU
13. Przygotowanie Wieczoru Andrzejkowego – dyskoteka lub inna forma imprezy listopad 2017 Zarząd SU
14. Spotkania z ciekawymi ludźmi – przygotowanie propozycji spotkań, udział w Kociołkach Kultury Na bieżąco Zarząd SU, opiekunowie SU, Ksiądz Dyrektor
15. Zorganizowanie przez samorządy   klasowe „Mikołajek”.

Dzień św. Mikołaja  w szkole –

organizacja  obchodzenia tego dnia. Przygotowanie drobnych upominków

i świątecznych życzeń dla całej społeczności szkoły.

grudzień 2017 zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
16. Włączenie się w akcje „Świąteczna paczka” – zbiórka pieniędzy oraz niezbędnych rzeczy dla osób potrzebujących z lokalnego środowiska szkolnego/parafialnego Listopad-grudzień 2017 zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
17. Udział w wyjazdach, wyjściach związanych z działalnością SU szkół katolickich oraz lokalnych Na bieżąco, zgodnie z zaproszeniami zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
18.. Włączenie się w przygotowanie „Jasełek”. Przygotowanie wigilii klasowych przez

     samorządy klasowe.

grudzień 2017 zarząd SU, samorządy klasowe, opiekunowie SU
19. Złożenie sprawozdania (sprawozdań)  z działalności SU za I semestr. styczeń 2018 opiekunowie SU
20.  Mini-poczta walentynkowa – 14 luty -doręczenie adresatom kartek luty 2018 Zarząd SU
21. Przygotowanie życzeń, prezentacji multimedialnej z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich kobiet – nauczycielek i pracowników szkoły oraz koleżanek marzec 2018 chętni uczniowie, samorządy klasowe, Zarząd SU
22. Włączenie się w organizację Dni Otwartych – dekorowanie sal lekcyjnych oraz szkoły, przedstawienie szkoły gościom marzec 2018 Zarząd SU, opiekunowie SU
23. Organizacja Dnia Wiosny – Dzień Samorządności 21 marca 2018 lub inny wyznaczony przez Dyrekcję dzień Zarząd SU, opiekunowie SU,
24. Przygotowanie świątecznych wielkanocnych życzeń dla społeczności uczniowskiej oraz nauczycieli i pracowników szkoły kwiecień 2018 Zarząd SU
25. Przygotowanie „Gali Dominików” – obchody Dnia Patrona Szkoły kwiecień –

maj 2018

Zarząd SU, chętni uczniowie, opiekunowie SU
26. Udział w obchodach Dnia Matki i Ojca maj 2018 Zarząd SU, chętni uczniowie, opiekunowie SU, samorządy klasowe
27. Współorganizacja Dnia Dziecka – przygotowanie propozycji programu imprezy oraz udział. czerwiec 2018 Zarząd SU, chętni uczniowie, nauczyciele wychowania fizycznego
29. Przygotowanie pożegnania klas III – program artystyczny, wręczanie upominków czerwiec 2018 Zarząd SU, chętni uczniowie, opiekun SU oddziałów gimnazjalnych
30. Spotkanie SU w celu podsumowania pracy w roku szkolnym 2017/2018, przygotowanie sprawozdania (sprawozdań) z działalności SU za II semestr 2017/2018 roku szkolnego czerwiec 2018 Zarząd SU, opiekunowie SU

 

Opiekun SU oddziałów gimnazjalnych: p. Wiktoria Zalińska

Opiekun SU klas IV-VII szkoły podstawowej: p. Karolina Kowalska

 

Lubin 13-09-2017

Salezjańska Szkoła Podstawowa im św. Dominika Savio w Lubinie © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme